GEM Corporation bvba: www.gem-corporation.be

Algemene voorwaarden GEM GROUP 

Algemene Voorwaarden van GEM GROUP , gevestigd te 2950 Kapellen, Industrielaan nr 5 bus 0015
Laatste aanpassing 14/05/2018.

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) beheersen alle rechtsbetrekkingen (o.a. niet limitatief op basis van offertes, bestellingen, leveringen, diensten, facturen
of overeenkomsten) tussen enerzijds GEM CORPORATION, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Industrielaan 5 bus 15 en met ondernemingsnummer BE0836.565.018,
GEM INDUSTRY, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Industrielaan 5 bus 15 en met ondernemingsnummer BE0860.658.729, GEM INVESTMENT, met maatschappelijke
zetel te 2950 Kapellen, Industrielaan 5 bus 15 en met ondernemingsnummer BE0452.787.189 en GEM VISTA, met maatschappelijke zetel te 2950 Kapellen, Industrielaan 5 bus 15
en met ondernemingsnummer BE0860.938.841 (hierna “GEM GROUP”) en anderzijds de wederpartij in deze rechtsbetrekking (hierna de “klant”). Zij zijn onder meer van toepassing
op alle verkopen, leveringen, dienstverleningen en werken door GEM GROUP.
1.2. Tenzij er expliciet en schriftelijk van deze Voorwaarden wordt afgeweken, zijn zij bindend voor de klant en primeren zij boven alle andere mogelijke bepalingen of eventuele eigen
voorwaarden van de klant.
1.3. Bij tegenstrijdigheid tussen deze enerzijds deze Voorwaarden en anderzijds een specifiek tussen de klant en GEM GROUP afgesloten contract of basisakte van het betrokken
project, hebben de bepalingen van het contract en de basisakte voorrang op deze Voorwaarden. Indien van toepassing, verbindt de klant zich ertoe voorafgaand aan de contractsluiting
met GEM GROUP, kennis te nemen van de basisakte en door ondertekening van het contract bevestigt hij zijn akkoord hiermee.
1.4. In geval van nietigheid van één of meerdere clausules van deze Voorwaarden, blijven de overige clausules onverminderd van toepassing. In voorkomend geval wordt de nietige
clausule omgezet in een geldige en afdwingbare bepaling die economisch en inhoudelijk gezien het door GEM GROUP nagestreefde doel zoveel als mogelijk verwezenlijkt.
1.5. Het feit dat GEM GROUP één of andere clausule die in deze Voorwaarden in haar voordeel gestipuleerd is, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van het
recht zich daarop alsnog te beroepen.
1.6. De ondertekening van het contract door de klant, houdt tevens zijn algehele en definitieve aanvaarding van deze Voorwaarden in.
1.7 Indien de met GEM GROUP afgesloten overeenkomst werd aangegaan door meerdere klanten, zullen deze klanten ten aanzien van GEM GROUP hoofdelijk en ondeelbaar
gehouden zijn tot naleving van hun verplichtingen uit hoofde van het contract of deze Voorwaarden.

2. PRIJZEN - KOSTEN

2.1 Prijsoffertes en bestekken worden door GEM GROUP louter bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend ten aanzien van GEM GROUP. Prijsoffertes en bestekken zijn
gebaseerd op de alsdan geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien genoemde waarden wijzigen heeft GEM GROUP het recht de prijzen evenredig aan te passen.
2.2 Tenzij anders is aangegeven, zijn de prijzen vermeld op documenten van GEM GROUP steeds in Euro en exclusief BTW.
2.3 Tenzij anders is aangegeven zijn offertes of overeenkomsten betreffende de verkoop van onroerende goederen gegeven, rekening houdend met een wind- en waterdichte casco
afwerking met brandklasse-C (i.e. zonder: binnen afwerking, schilderwerken, verlichting, verwarming, inrichting, enz.), volgens voorafgaand aan de klant ter kennis gebrachte
plannen, technische samenvatting en stedenbouwkundige vergunning. Meerwerken of afwijkingen hierop, geschieden steeds uitsluitend voor rekening en op risico van de klant.
Met uitzondering van de eventuele maatregelen en voorzieningen vermeld in het brandweerverslag bij de stedenbouwkundige vergunning, zal de klant zelf en op eigen kosten instaan
om de nodige voorzieningen en maatregelen inzake brandveiligheid te treffen, zoals opgelegd door de toepasselijke regelgeving of de basisakte of statuten van het pand.
Behoudens andersluidend akkoord, zijn verder ook niet inbegrepen in de overeenkomst en dus niet ten laste van GEM GROUP: aanpassingen naar EPB-normen.
2.4. Alle belastingen, heffingen of taksen van om het even welke aard, verschuldigd ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst met de klant, zijn uitsluitend ten laste van de
klant. Indien op vraag van de klant BTW-afwijkingen worden toegestaan die nadien na controle verkeerd blijken te zijn, zal de klant tussenkomen in betaling van de niet geheven BTW
en de eventuele bijkomend verschuldigde boetes en rente.
2.5. Alle kosten en lasten verschuldigd ingevolge de uitvoering van de overeenkomst met de klant, die niet expliciet ten laste van GEM GROUP worden gelegd door het contract of
door een wettelijke bepaling van dwingend recht of openbare orde, zijn uitsluitend ten laste van de klant.
2.6. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, zullen o.a. niet limitatief de volgende elementen in elk geval ten laste van de klant zijn:
bouwtaksen, kosten van opmeting, aandeel in de kosten voor nutsleidingen vanaf het gemeenschappelijk teller lokaal, privatieve aansluitingen van stads-, gemeentelijke of andere
diensten betreffende riolering, gas, elektriciteit en telefoon, de binnen afkasting van ramen, deuren en poorten, de afwerking van de unit naar eigen behoeften (binnenwerk, brandweer,
veiligheid etc.), de eventuele aanpassing naar brandweer- en EPB-normen in functie van de uitgeoefende activiteiten in de unit(s), erelonen van architecten die door de koper ter controle
worden aangesteld, aktekosten, opstartkosten, kosten voor groenaanleg, afsluitingen, brievenbussen, signalisatie en totem, alsook het (pro rata) deel van de kosten met betrekking
tot opmaak van de basisakte, reglement van orde, statuten of gemene delen.
In het geval dergelijke kosten door GEM GROUP gedragen of voorgeschoten zijn, zullen deze doorgerekend worden aan de klant.

3. UITVOERINGSMODALITEITEN

3.1 De planning en uitvoering van de werken, bestellingen en leveringen geschieden pas na betaling van het contractueel bedongen voorschot en nadat de klant zijn verplichtingen
krachtens het contract en deze Voorwaarden volledig is nagekomen.
3.2 De klant dient al de wettelijke, administratieve en reglementaire voorschriften te respecteren en te vervullen en dient daarbij te beschikken over al de nodige vergunningen m.b.t.
de uit te voeren werken, tenzij GEM GROUP deze vergunningen reeds ter beschikking heeft gesteld. De klant verbindt er zich toe de voorschriften van alle toepasselijke vergunningen
na te leven.
3.3 Alle studies, tekeningen, plannen, ontwerpen, promotiemateriaal, etc., alsook alle intellectuele eigendom in de meest ruime zin die hierop betrekking heeft, zijn opgemaakt of
aangewend door GEM GROUP blijven haar exclusieve eigendom.
GEM GROUP behoudt zich het recht voor deze kosteloos en zonder toelating van de klant voor eender welke andere doeleinden/projecten te gebruiken. De klant zal er zich van
onthouden deze documenten aan derden over te maken zonder schriftelijke toelating van GEM GROUP, op straffe van een schadevergoeding van 15 % van het volledige contractueel
verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van GEM GROUP om een hogere schadevergoeding te vorderen, indien een grotere effectieve schade kan worden aangetoond.
3.4 Behoudens andersluidend akkoord, zijn alle door GEM GROUP opgegeven uitvoeringstermijnen slechts benaderend en informatief. Op generlei wijze kan het overschrijden van
deze termijnen aanleiding geven tot ontbinding van het contract of tot enige schadevergoeding of verwijlintresten ten laste van GEM GROUP. Alleszins kan dergelijke vordering
door de klant slechts ingesteld worden na voorafgaandelijke ingebrekestelling van GEM GROUP per aangetekend schrijven, waarbij vervolgens aan GEM GROUP alsnog een
redelijke termijn wordt toegekend voor de voltooiing.
De aansprakelijkheid van GEM GROUP voor schade die rechtstreeks te wijten is aan vertragingen in de uitvoering of levering zal in ieder geval nooit meer bedragen dan 5% van het
volledige contractueel verschuldigde bedrag, en dit enkel indien de klant bewijst dat er schade is voor minstens dat bedrag. In geen geval zal GEM GROUP aansprakelijk zijn voor
enige gevolgschade veroorzaakt door de vertraging.
3.5 Ongeacht of de identiteit van de uitvoerende aannemers aan de klant werd medegedeeld, behoudt GEM GROUP zich het recht voor om werken geheel of gedeeltelijk te laten
uitvoeren door andere aannemers of in onderaanneming te laten uitvoeren.
3.6 GEM GROUP behoudt zich het recht voor om materialen te leveren of te laten leveren afkomstig van derden, van een verschillend merk dan voorzien in de offerte, technische
samenvatting of contract, mits een vergelijkbare of betere kwaliteit wordt geboden, zonder dat hiervoor vergoedingen en/of minprijzen verschuldigd kunnen zijn. De klant kan de
overeenkomst in voorkomend geval enkel opzeggen indien de eventueel gewijzigde kenmerken van wezenlijk belang zijn voor de klant of het gebruik waartoe de goederen bestemd
zijn én de klant dit gebruik voorafgaandelijk heeft meegedeeld aan GEM GROUP.
3.7 Indien GEM GROUP werkt met natuurlijke producten, worden deze verkocht met hun eigen natuurlijke gebreken en eigenschappen. Afwijkingen naar kleur, tekening of toonaard
die eigen zijn aan deze producten dienen door de klant aanvaard te worden. Eventuele getoonde monsters dienen slechts om de aard van de koopwaar aan te duiden.
3.8 Elk risico op de geleverde goederen, gaat over op de klant bij de levering.
3.9 Indien de verkochte onroerende goederen deel uitmaken van een mede-eigendom, verbindt de klant zich ertoe de bepalingen van de basisakte, statuten, alsook de regelmatig
genomen beslissingen van de algemene vergadering van mede-eigenaar, na te leven. Alle opstartkosten zijn steeds ten laste van de kopers.

4. FACTURATIE

4.1 Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, zijn de verkoopprijzen van onroerende goederen als volgt betaalbaar:
- 10% van de totaalprijs (zijnde de grondwaarde plus de constructiewaarde samen) als voorschot bij ondertekening verkoopovereenkomst;
- 100% grondwaarde bij verlijden notariële akte (min aftrek van het voorschot);
- 20% constructiewaarde tijdens de uitvoering van de grondwerken (min aftrek van het voorschot);
- 40% constructiewaarde tijdens de uitvoering van de staalstructuur, wandbekleding en binnenwanden;
- 20% constructiewaarde tijdens de uitvoering van de dak, lichtstraten en rookluiken;
- 15% constructiewaarde tijdens de uitvoering van de schrijnwerk, rioleringen en betonvloeren; en
- 5% constructiewaarde bij voorlopige oplevering. 
4.2 Behoudens afwijkende bepalingen, zijn de facturen van GEM GROUP aan de klant betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum in EURO op de maatschappelijke zetel van
GEM GROUP.
4.3 Betalingen door de klant worden steeds verondersteld betalingen te zijn van de oudste niet-betaalde factuur, zelfs indien bij betaling door de klant verwezen wordt naar een
recentere factuur.
4.4 Elke klacht of opmerking op een factuur van GEM GROUP dient onmiddellijk en ten laatste 10 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven door de klant aan GEM GROUP
te worden gemeld, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de klant. Geen enkele klacht verleent de klant evenwel het recht om de betaling geheel of
gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen.
4.5 In geval van gehele of gedeeltelijk laattijdige betaling van enige betaling die verschuldigd is uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen, zal van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 10% p/a en zal bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het verschuldigd bedrag
vermeerderd worden met een onherleidbaar forfaitair schadebeding ten belope van 10% van

Server-Colocate.com Webhosting - Easybytes.com
© Design by mdgpromotions.com